Deployer là gì? - Công cụ deploy hữu ích cho các dự án PHP


Deploy là một công đoạn không thể thiếu cho mỗi dự án PHP nói riêng và dự án IT nói chung. Nó gần giống với công đoạn cài đặt phần mềm chung chung, là bước triển khai dự án lên một môi trường (testing, development, staging hoặc production). Đảm bảo cho dự án chạy một cách trơn tru không gặp lỗi về môi trường cũng như thiếu các thư viện yêu cầu

Các tính năng của Deployer là gì?

Để đơn giản hóa quá trình triển khai dự án PHP, hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn 1 tool deploy có tên là Deployer (). Deployer sẽ giúp cho người lập trình triển khai 1 dự án lên bất cứ môi trường nào một cách nhanh nhất, đơn giản nhất, tiện lợi nhất chỉ bằng một vài command đơn giản

Deployer là gì? - Công cụ deploy hữu ích cho các dự án PHP

Triển khai nhanh

Deployer được đóng gói với các tính năng tiết kiệm thời gian và tối ưu, tốt nhất cho hiệu suất và việc phát triển.

Module

Tạo cho các bạn các script tích hợp dựa trên những khối module có sẵn được gọi là “recipes”

Clean code

Deployer có source code rõ ràng, ngắn gọn súc tích và được kiểm thử rất cẩn thận kỹ lưỡng. Mã nguồn được theo dõi bởi nhiều công cụ quản lý chất lượng. Mỗi pull request cũng được check bới các test tool

Khả năng rollback

Nếu có bất cứ lỗi nào trong quá trình deploy, thì chúng ta vẫn có thể rollback về release trước đó một cách đơn giản

Các task có thể chạy đồng thời

Deployer có thể chạy nhiều tasks đồng thời mà không cần bất cứ một thư viện nào khác

Tính nhất quán

Deployer giữ sự nhất quán giữa các máy chủ, ngay cả trong chế độ song song! Nếu một tác vụ không thành công, các tác vụ tiếp theo sẽ không được thực hiện trên tất cả các máy chủ.

Download và cài đặt

Có 3 cách để download và cài đặt:

 1. Download file .phar
 2. Sử dụng composer
 3. Sử dụng composer với bản phân phối

1. Download file .phar

Để cài đặt Deployer qua file .phar, các bạn chỉ cần run những câu lệnh đơn giản sau:

curl -LO https://deployer.org/deployer.phar 
mv deployer.phar /usr/local/bin/dep 
chmod +x /usr/local/bin/dep

2. Sử dụng composer

Để cài đặt Deployer sử dụng composer, các bạn chỉ cần run command:

composer require deployer/deployer –dev

hoặc cho global

composer global require deployer/deployer

Sau đó để sử dụng được Deployer, các bạn gõ command sau:

php vendor/bin/dep

3. Sử dụng composer với bản phân phối

Tương tự như cách cài đặt với composer chúng ta dùng command:

composer require deployer/dist –dev

hoặc cho global

composer global require deployer/dist

Sau đó để sử dụng được Deployer, các bạn gõ command sau:

php vendor/bin/dep

Ngoài ra Deployer cũng hỗ chợ việc autocomplete cho bash/zsh/fish, bởi vậy bạn không cần phải nhớ tất cả các task và tùy biến:

dep autocomplete

Configuration

Sau khi cài đặt xong Deployer, việc đầu tiên chúng ta phải init cho project mà mình muốn. Chúng ta mở terminal trong project hiện tại

FRAMGIA\:~/code/blog$ dep init

                      
 Welcome to the Deployer config generator 
                      


 This utility will walk you through creating a deploy.php file.
 It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
 
 Press ^C at any time to quit.

 Please select your project type [Common]:
 [0 ] Common
 [1 ] Laravel
 [2 ] Symfony
 [3 ] Yii
 [4 ] Yii2 Basic App
 [5 ] Yii2 Advanced App
 [6 ] Zend Framework
 [7 ] CakePHP
 [8 ] CodeIgniter
 [9 ] Drupal
 [10] TYPO3
 > 1

 Repository []:
 > 

 Contribute to the Deployer Development
 
 In order to help development and improve Deployer features in,
 Deployer has a setting for collection of usage data. This function
 collects anonymous usage data and sends it to Deployer. The data is
 used in Deployer development to get reliable statistics on which
 features are used (or not used). The information is not traceable
 to any individual or organization. Participation is voluntary,
 and you can change your mind at any time.
 
 Anonymous usage data contains Deployer version, php version, os type,
 name of the command being executed and whether it was successful or not,
 exception class name, count of hosts and anonymized project hash.
 
 If you would like to allow us to gather this information and help
 us develop a better tool, please add the code below.
 
   set('allow_anonymous_stats', true);
 
 This function will not affect the performance of Deployer as
 the data is insignificant and transmitted in separate process.

 Do you confirm? (yes/no) [yes]:
 > yes

Successfully created: /home/pham.duy.thanh/code/blog/deploy.php
FRAMGIA\:~/code/blog$ 

Cậu lệnh trên sẽ giúp chúng ta tạo 1 file deploy.php và chứa tất cacr các cấu hình, tasks cho việc deploy

Dưới đây là nội dung của 1 file deploy.php đơn giản

<?php
namespace Deployer;

require 'recipe/laravel.php';

// Project name
set('application', 'my_project');

// Project repository
set('repository', '');

// [Optional] Allocate tty for git clone. Default value is false.
set('git_tty', true); 

// Shared files/dirs between deploys 
add('shared_files', []);
add('shared_dirs', []);

// Writable dirs by web server 
add('writable_dirs', []);


// Hosts

host('project.com')
  ->set('deploy_path', '~/{{application}}');  
  
// Tasks

task('build', function () {
  run('cd {{release_path}} && build');
});

// [Optional] if deploy fails automatically unlock.
after('deploy:failed', 'deploy:unlock');

// Migrate database before symlink new release.

before('deploy:symlink', 'artisan:migrate');


Để xem tất cả các command của deployer các bạn chỉ cần run dep hoặc dep list

FRAMGIA\:~/code/blog$ dep list
Deployer 6.0.5

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help        Display this help message
 -q, --quiet       Do not output any message
 -V, --version      Display this application version
   --ansi        Force ANSI output
   --no-ansi      Disable ANSI output
 -n, --no-interaction   Do not ask any interactive question
 -f, --file[=FILE]    Specify Deployer file
   --tag=TAG      Tag to deploy
   --revision=REVISION Revision to deploy
   --branch=BRANCH   Branch to deploy
 -v|vv|vvv, --verbose   Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
 autocomplete       
 build           
 cleanup          Cleaning up old releases
 deploy          Deploy your project
 help           Displays help for a command
 init           Initialize deployer in your project
 list           Lists commands
 rollback         Rollback to previous release
 run            Run any arbitrary command on hosts
 self-update        Updates deployer.phar to the latest version
 ssh            Connect to host through ssh
 artisan
 artisan:cache:clear    Execute artisan cache:clear
 artisan:config:cache   Execute artisan config:cache
 artisan:db:seed      Execute artisan db:seed
 artisan:down       Enable maintenance mode
 artisan:migrate      Execute artisan migrate
 artisan:migrate:fresh   Execute artisan migrate:fresh
 artisan:migrate:rollback Execute artisan migrate:rollback
 artisan:migrate:status  Execute artisan migrate:status
 artisan:optimize     Execute artisan optimize
 artisan:queue:restart   Execute artisan queue:restart
 artisan:route:cache    Execute artisan route:cache
 artisan:storage:link   Execute artisan storage:link
 artisan:up        Disable maintenance mode
 artisan:view:clear    Execute artisan view:clear
 config
 config:current      Show current paths
 config:dump        Print host configuration
 config:hosts       Print all hosts
 deploy
 deploy:clear_paths    Cleaning up files and/or directories
 deploy:copy_dirs     Copy directories
 deploy:lock        Lock deploy
 deploy:prepare      Preparing host for deploy
 deploy:public_disk    Make symlink for public disk
 deploy:release      Prepare release. Clean up unfinished releases and prepare next release.
 deploy:shared       Creating symlinks for shared files and dirs
 deploy:symlink      Creating symlink to release
 deploy:unlock       Unlock deploy
 deploy:update_code    Update code
 deploy:vendors      Installing vendors
 deploy:writable      Make writable dirs

Định nghĩa 1 task rất đơn giản:

task('test', function () {
  writeln('Hello world');
});

sau đó thử run task:

dep test

Output sẽ là:

➤ Executing task test 
Hello world 
✔ Ok

Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cấu hình và tạo 1 số task cho deployer có thể chạy trên remote host.

host('domain.com') 
	->stage('production') 
	->set('deploy_path', '/var/www/domain.com');

Define một task mà sẽ output ra một pwd command từ remote host:

task('pwd', function () { 
	$result = run('pwd'); 
	writeln("Current dir: $result"); 
});

Run dep pwd và kết quả là:

➤ Executing task pwd 
Current dir: /var/www/domain.com 
✔ Ok

Bây giờ đi đên chuẩn bị cho lần deploy đầu tiên. Các bạn cần phải config repository, shared_files …

set('repository', ':username/repository.git'); set('shared_files', [...]);

Để chi tiết cho việc cấu hình các bạn có thể refer tới

Công cụ deploy hữu ích cho các dự án PHP

Cuối cùng ta chỉ việc chạy lệnh dep deploy để deploy dự án của bạn lên remote host

Để có thể hiển thị nhiều output trong quá trình deploy các bạn chỉ cần thêm:

 1. -v cho output bình thường,
 2. -vv cho nhiều output hơn nữa
 3. -vvv cho chế độ debug.

Sau khi deploy thành công, Deployer sẽ tạo ra những thư mục trên host:

 1. releases chứa các bản release.
 2. shared chưa các files shared.
 3. current bản release hiện tại.

Deployer mặc định sẽ giữ lại 5 bản releases mới nhất, các bạn có thể tăng số bản releases nếu cần thiết:

set('keep_releases', 10);

Trong quá trình deploy mà có bất cứ một lỗi nào, bạn chỉ đơn giản sử dụng lệnh:

dep rollback

để có thể quay trở lại bản releases trước

Các bạn cũng có thể cấu hình để chạy một số task trước/sau những task khác rất đơn giản

task('reload:php-fpm', function () { 
	run('sudo /usr/sbin/service php7-fpm reload'); 
}); 

after('deploy', 'reload:php-fpm');

Nếu bạn cần kết nối tớ remote host, Deployer cung cấp cho bạn một shortcut có thể access nhanh: dep ssh

Kết luận

Như vậy tôi đã giới thiệu xong cho các bạn về Deploy cho trong lập trình PHP. Tôi hy vọng Deployer sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình triển khai dự án một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất

>> Xem thêm bài viết:

Sử dụng Laravel với Socket.IO như thế nào?

Deploy dự án Laravel với Deployer